EPILÁREŇ, Bratská 3, 851 01 Bratislava

Prevádzka poskytujúca starostlivosť o ľudské telo musí mať platné živnostenské oprávnenie.

Povinnosť prevádzky:

 1. Vykonávať svoje služby iba odborne vyškoleným personálom, ktorí vlastní príslušné oprávnenie na výkon svojej profesie.
 2. Vykonávať požadovanú službu zodpovedne, podľa správnych technologických postupov, prislúchajúcich ku konkrétnemu pracovnému úkonu s materiálmi a výrobkami k tomu určenými a ktoré neprekročili dobu záruky a podliehajúcimi normám EÚ.
 3. Zákazník bol pred začiatkom služby oboznámený s následnou domácou starostlivosťou a s možnosťou prípadnej reklamácie.
 4. Zákazník je povinný informovať personál o dôležitých zdravotných problémoch, operáciách, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu, trvanlivosť či priebeh úkonov na vybraný druh služby. K tomuto účelu slúži „Karta zákazníka“, ktorú personál pri každej návšteve aktualizuje. Jedná sa napríklad o cukrovku, ochorenie srdca, ekzém, psoriáza, hormonálne zmeny organizmu, tehotenstvo, onkologické ochorenie či ochorenie štítnej žľazy a iné.
 5. Pracovník prevádzky je povinný zabezpečovať hygienické podmienky pri poskytovaní služieb.
 6. Pracovník prevádzky má zákazníkovi kvalifikovane poradiť pri nevhodnosti jeho požiadaviek a pokynov. Ak tak neurobí, zodpovedá za negatívny výsledok poskytnutej služby.
 7. Pracovník prevádzky má zákazníkovi kvalifikovane poradiť pri nevhodnosti jeho požiadaviek a pokynov. Ak tak neurobí, zodpovedá za negatívny výsledok poskytnutej služby.
 8. Dodržanie správneho technologického postupu sa prejavuje okamžite, najneskôr však do 24 hodín. Reklamácia na nedodržanie technologického postupu je možná iba do nasledujúceho dňa od prevedenia tejto služby a to pri osobnej konzultácii so zákazníkom a kontrolou prevedenej práce.
 9. Za správnu manipuláciu a dodržanie doporučených pokynov po 24 hodinách (možnosť reklamácie) preberá zodpovednosť zákazník. Neskoršia reklamácia nie je možná vzhľadom na fakt, že je ťažké preukázať alebo vylúčiť nesprávnu alebo nevhodnú starostlivosť zákazníka.
 10. Pracovník prevádzky je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie.
 11. Pracovník prevádzky je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácií musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie a spôsobe vybavenia reklamácie.
 12. Zákazník si vykonanú službu starostlivo prezrie pred zaplatením. Zaplatením za službu sa vzdáva nároku na reklamáciu estetického vzhľadu služby.
 13. Alternatívne riešenie sporov. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.
 14. Peniaze za darčekové poukážky sa nedajú vrátiť, avšak dajú sa vymeniť za službu alebo produkt v rámci salónu v hodnote rovnakej alebo nižšej ako je hodnota darčekovej poukážky. Poukážka platí len do dátumu, ktorý je uvedený na poukážke.

Reklamačný poriadok s platnosťou a účinnosťou od  1.7.2023

epilaren-logo-alt-black

Sme salón krásy v Bratislave, kde sa môžete skutočne cítiť sami sebou.

Kontaktné informácie

Petržalská tržnica | Bratská 3
851 04 Bratislava
hello@epilaren.sk
+421 904 481 027

Prihlásiť sa na odber noviniek

  © 2024 Epiláreñ · Všetky práva vyhradené.